https://toio.io/blog/img/toioDo_WebBluetoothDiagChart.png